Rose Bay Clinic
Gangnam Clinic (CT Westgate)
The Klass clinic
The Venita S Clinic
ACTS Clinic Sdn Bhd
Klinik Dr Ko (Kulai Jaya)
Klinik Dr Ko (Eco Park)
Klinik Dr Ko (Kota Bharu)
Gangnam Clinic (Seacon Bangkae)
Lalida Clinic